Bedrijfsscan nodig?

 

Wat Is Een DGA

geld in de zak

In Nederland is een directeur-grootaandeelhouder (DGA) iemand die werkt bij een BV of NV in een binnen de vennootschap relatief hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke functie, en een groot deel van de aandelen bezit in het bedrijf. De term zegt niets over de absolute hoogte van de functie, of de absolute omvang van het bezit, want het kan om een klein bedrijfje gaan.
Verschil met zelfstandige of vennoot
De positie van de DGA verschilt in verschillende opzichten van die van de eigenaar van een eenmanszaak of de vennoot in een vennootschap onder firma
• De BV of NV is een rechtspersoon, te onderscheiden van de DGA zelf, een natuurlijk persoon. De DGA is dus niet aansprakelijk voor de schulden van de BV of NV.
• De winsten van de BV of NV zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting; zolang en voor zover de winst in de onderneming blijft is geen inkomstenbelasting verschuldigd.
• Evenals de commanditaire vennootschap kan de BV of NV gedeeltelijk eigendom zijn van aandeelhouders die daar niet bij werken.
Fiscale regelingen
De DGA moet een normaal salaris ontvangen. De belastingdienst gaat uit van een minimumbedrag van € 44 000 over 2014, tenzij de DGA aannemelijk kan maken dat een lager loon gebruikelijk is. Het loon moet bovendien minstens 70% (de Commissie Van Dijkhuizen heeft voorgesteld dit te verhogen tot 90%) van het hogere gebruikelijke loon zijn (gebruikelijkloonregeling). Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Dit wordt gedaan omdat anders de DGA in zijn rol als werknemer een onredelijk laag salaris zou kunnen accepteren omdat dat gecompenseerd wordt door het voordeel dat dit voor hem heeft in zijn rol als aandeelhouder; zo zou hij eventueel per saldo een fiscaal voordeel kunnen behalen een lager tarief, en bij uitstel van het uitbetalen van de winst ook uitstel van het betalen van belasting in box 2.
De DGA heeft een aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de aandelen in een BV of NV), zodat bijzondere regels gelden met betrekking tot de inkomstenbelasting:
• Dividend en winst uit verkoop van de onderneming worden in box 2 belast met een vlaktaks van 25%. (Uiteindelijk is er dan dus twee keer belasting geheven over de winst, want er was ook al vennootschapsbelasting over betaald. Bij een tarief van 20% voor de vennootschapsbelasting is dit in totaal 40%, toch nog veelal lager dan het tarief van box 1.)
• De waarde van het aanmerkelijk belang telt niet mee voor het vermogen in box 3. (Daar staat tegenover dat over de aangroei van deze waarde steeds vennootschapsbelasting en vroeg of laat belasting in box 2 verschuldigd is, zie hierboven.) De Commissie Van Dijkhuizen heeft voorgesteld aan het belaste inkomen in box 2 een forfaitair rendement toe te voegen.
Verder let de belastingdienst op mogelijk ontgaan van de btw doordat de DGA privégoederen (bijvoorbeeld een auto) door de BV laat kopen.